ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry
32 / 285 41 60
32 / 285 41 60 wew. 99

REGULAMINY

REGULAMIN RAMOWY BIBLIOTEKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2018 z dnia 16.07.2018 r.

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
b) zapoznać się z Regulaminem;
c) wypełnić zobowiązanie (ze wszystkimi danymi znajdującymi się na karcie zobowiązania)
i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w zobowiązaniu.
6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej. Opłata za identyfikator wynosi:
– dorośli 2,00 zł
– dzieci (do lat 14-tu) 1,00 zł
– emeryci i renciści 1,00 zł
– za wydanie duplikatu 5,00 zł (płatne z góry)
Bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie na kwotę wpłaconą za identyfikator.
7. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).
§ 2. WYPOŻYCZANIE
1. Wypożyczeń dokonuje się za pomocą identyfikatora lub w szczególnych przypadkach za okazaniem dokumentu tożsamości.
2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu – celem zablokowania konta. Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator, do czasu zgłoszenia, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
4. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
5. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
6. Bibliotekarz może skrócić ustalony termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np.: książki objęte wykazami lektur szkolnych).
7. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
8. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego książce na adres e-mail podany Bibliotece. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym zakresie czy książka jest już dostępna.
9. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii znajduje się poszukiwana przez niego książka.
10. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.
11. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
12. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu OPAC, wydawnictw informacyjnych, itp.
§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.
3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
4. Czytelnik może za zgodą Kierownika Działu/Filii, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin Biblioteka wysyła upomnienia:
I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 5,00 zł
II upomnienie – kara za przetrzymanie – 10,00 zł
III upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 5. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Działu/Filii. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
3. Na podstawie Regulaminu Ramowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach sporządzane są Regulaminy Działów i Filii.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 roku.
5. Traci moc Ramowy Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 01.09.2009 roku.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018 z dnia 16.07.2018 r.

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
b) zapoznać się z Regulaminem;
c) wypełnić zobowiązanie (ze wszystkimi danymi znajdującymi się na karcie zobowiązania)
i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w zobowiązaniu.
6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej. Opłata za identyfikator wynosi:
– dorośli 2,00 zł
– dzieci (do lat 14-tu) 1,00 zł
– emeryci i renciści 1,00 zł
– za wydanie duplikatu 5,00 zł (płatne z góry)
Bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie na kwotę wpłaconą za identyfikator.
7. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).
§ 2. KAUCJE
1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu tarnogórskiego;
b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.
Kaucja za wypożyczoną książkę wynosi nie mniej niż równowartość książki.
2. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania przez czytelnika korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacana do kasy głównej zwiększając przychody własne Biblioteki.
§ 3. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
1. Wypożyczeń dokonuje się za pomocą identyfikatora lub w szczególnych przypadkach za okazaniem dokumentu tożsamości.
2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu – celem zablokowania konta. Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator, do czasu zgłoszenia, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
4. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
5. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
6. Bibliotekarz może skrócić ustalony w § 3 ust. 4 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np.: książki objęte wykazami lektur szkolnych).
7. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
8. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego książce na adres e-mail podany Bibliotece. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym zakresie czy książka jest już dostępna.
9. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii znajduje się poszukiwana przez niego książka.
10. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
11. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu OPAC, wydawnictw informacyjnych, itp.
§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zgubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.
3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
4. Czytelnik może za zgodą Kierownika Wypożyczalni dla Dorosłych, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 3 ust. 4 Wypożyczalnia dla Dorosłych wysyła upomnienia:
I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 5,00 zł
II upomnienie – kara za przetrzymanie – 10,00 zł
III upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Wypożyczalni dla Dorosłych. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 roku.
4. Traci moc Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 01.09.2009 roku.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI NAUKOWEJ

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2018 z dnia 16.07.2018 r.

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
b) zapoznać się z Regulaminem;
c) wypełnić zobowiązanie (ze wszystkimi danymi znajdującymi się na karcie zobowiązania)
i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w zobowiązaniu.
6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej. Opłata za identyfikator wynosi:
– dorośli 2,00 zł
– dzieci (do lat 14-tu) 1,00 zł
– emeryci i renciści 1,00 zł
– za wydanie duplikatu 5,00 zł (płatne z góry)
Bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie na kwotę wpłaconą za identyfikator.
7. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).
§ 2. KAUCJE
1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu tarnogórskiego;
b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.
Kaucja za wypożyczoną książkę wynosi nie mniej niż równowartość książki.
2. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania przez czytelnika korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacana do kasy głównej zwiększając przychody własne Biblioteki.
§ 3. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
1. Wypożyczeń dokonuje się za pomocą identyfikatora lub w szczególnych przypadkach za okazaniem dokumentu tożsamości.
2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu – celem zablokowania konta. Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator, do czasu zgłoszenia, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
4. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.
5. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
6. Bibliotekarz może skrócić ustalony w § 3 ust. 4 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
7. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
8. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego książce na adres e-mail podany Bibliotece. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym zakresie czy książka jest już dostępna.
9. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii znajduje się poszukiwana przez niego książka.
10. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.
11. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
12. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu OPAC, wydawnictw informacyjnych, itp.
§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.
3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
4. Czytelnik może za zgodą Kierownika Wypożyczalni i Czytelni Naukowej, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 3 ust. 4 Wypożyczalnia
i Czytelnia Naukowa wysyła upomnienia:
I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 5,00 zł
II upomnienie – kara za przetrzymanie – 10,00 zł
III upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Wypożyczalni i Czytelni Naukowej. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 roku.
4. Traci moc Regulamin Czytelni i Wypożyczalni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 01.09.2009 roku.

REGULAMIN DZIAŁU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2022 z dnia 19.04.2022 r.

REGULAMIN DZIAŁU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. BOLESŁAWA LUBOSZA

W TARNOWSKICH GÓRACH

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej
Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
b) zapoznać się z Regulaminem;
c) wypełnić zobowiązanie (ze wszystkimi danymi znajdującymi się na karcie zobowiązania)
i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający
tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania
oraz innych danych zawartych w zobowiązaniu.
6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej.
Opłata za identyfikator wynosi:
 dorośli 2,00 zł
 dzieci i młodzież 1,00 zł
 emeryci i renciści 1,00 zł
 za wydanie duplikatu dzieci 2,00 zł (płatne z góry)
 za wydanie duplikatu dorośli 5,00 zł (płatne z góry)
Bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie na kwotę wpłaconą za identyfikator.
7. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych
osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej
informacji w tym zakresie.
8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu
(czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).
§ 2. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
1. Wypożyczeń dokonuje się za pomocą identyfikatora lub w szczególnych przypadkach za okazaniem
dokumentu tożsamości.
2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe
przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i
przedłużyć termin osobiście.
3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego
zgłoszenia tego faktu – celem zablokowania konta. Za wypożyczenia dokonane na utracony
identyfikator, do czasu zgłoszenia, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
4. Jednorazowo można wypożyczyć do 10 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
5. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania
ze strony innych czytelników.
6. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych
czytelników.

7. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego książce na adres e-mail podany
Bibliotece. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym
zakresie czy książka jest już dostępna.
8. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii znajduje się
poszukiwana przez niego książka.
9. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.
10. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone
książki.
11. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury,
korzystaniu z katalogu INTEGRO, wydawnictw informacyjnych etc.
§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury
narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone
uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając
stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi
aktualną wartość rynkową książki.
3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi
pokwitowanie.
4. Czytelnik może za zgodą Kierownika Działu dla Dzieci i Młodzieży, dostarczyć zamiast zagubionej lub
zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 2 ust. 4 Dział dla Dzieci
i Młodzieży wysyła upomnienia:
I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 5,00 zł
II upomnienie – kara za przetrzymanie – 10,00 zł
III upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy
dzień zwłoki. W szczególnych przypadkach bibliotekarz może odstąpić od pobierania kar.
3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu
kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat,
Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 5. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem
środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się
agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników
Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie
drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Działu dla Dzieci Młodzieży. Czytelnikowi
przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2022 roku.
4. Traci moc Regulamin Działu dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława
Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 01.08.2018 roku.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI JĘZYKOWEJ I KSIĄŻKI MÓWIONEJ

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2018 z dnia 16.07.2018 r.

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym. Z Wypożyczalni Książki Mówionej mogą, w pierwszej kolejności, korzystać: inwalidzi wzroku, dyslektycy oraz osoby niezdolne do samodzielnego czytania.
2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
b) zapoznać się z Regulaminem;
c) wypełnić zobowiązanie (ze wszystkimi danymi znajdującymi się na karcie zobowiązania)
i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w zobowiązaniu.
6. Identyfikator wydaje się po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej.
Opłata za identyfikator wynosi:
– dorośli 2,00 zł
– dzieci (do lat 14-tu) 1,00 zł
– emeryci i renciści 1,00 zł
– za wydanie duplikatu 5,00 zł (płatne z góry)
Bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie na kwotę wpłaconą za identyfikator.
7. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).
§ 2. KAUCJE
1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu tarnogórskiego;
b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.
Kaucja za wypożyczoną książkę wynosi nie mniej niż równowartość książki.
2. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania przez czytelnika korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacana do kasy głównej zwiększając przychody własne Biblioteki.
§ 3. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
1. Wypożyczeń dokonuje się za pomocą identyfikatora lub w szczególnych przypadkach za okazaniem dokumentu tożsamości.
2. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
3. W przypadku kradzieży lub utraty identyfikatora, czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu – celem zablokowania konta. Za wypożyczenia dokonane na utracony identyfikator, do czasu zgłoszenia, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
4. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
5. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
6. Bibliotekarz może skrócić ustalony w § 3 ust. 4 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np.: książki objęte wykazami lektur szkolnych, nowości wydawnicze, pozycje do nauki języka obcego).
7. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
8. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego książce na adres e-mail podany Bibliotece. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym zakresie czy książka jest już dostępna.
9. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii znajduje się poszukiwana przez niego książka.
10. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
11. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu OPAC, wydawnictw informacyjnych, itp.
§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.
3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
4. Czytelnik może za zgodą Kierownika Wypożyczalni Językowej i Książki Mówionej, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 3 ust. 4 Wypożyczalnia Językowa i Książki Mówionej wysyła upomnienia:
I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 5,00 zł
II upomnienie – kara za przetrzymanie – 10,00 zł
III upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Wypożyczalni Językowej i Książki Mówionej. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 roku.
4. Traci moc Regulamin Wypożyczalni Językowej i Książki Mówionej Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 01.01.2012 roku.

REGULAMIN CZYTELNI CZASOPISM

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2018 z dnia 16.07.2018 r.

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
2. Przy zapisie do Czytelni Czasopism zgłaszający powinien:
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
b) zapoznać się z Regulaminem;
c) zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują kartę czytelnika rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Czytelnię Czasopism o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie czytelnika.
6. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
7. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).
§ 2. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM
1. Z aktualnych numerów czasopism korzystać można tylko na miejscu po uprzednim wpisaniu się na indywidualną kartę osobową czytelnika.
2. Archiwalne numery czasopism można wypożyczać. Warunkiem wypożyczenia tych czasopism jest założenie karty czytelnika.
3. Udostępnianie i wypożyczanie czasopism jest nieodpłatne.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 5 tytułów czasopism na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.
5. Nie wypożycza się na zewnątrz dzienników oraz tygodnika „Gwarek”.
6. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu czasopism telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE CZASOPISM
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania czasopism będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej; powinien też zwrócić uwagę na stan czasopisma przed jego wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia czasopisma odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zgubione lub zniszczone czasopismo wynosi aktualną wartość rynkową czasopisma.
3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia czasopisma, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
§ 4. PRZETRZYMYWANIE CZASOPISM
1. Do czytelników zalegających ze zwrotem czasopism ponad termin określony w § 2 ust. 4 Czytelnia Czasopism wysyła upomnienia:
I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 5,00 zł
II upomnienie – kara za przetrzymanie – 10,00 zł
III upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
2. Od czasopism wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie czasopisma i uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
4. Jeżeli czytelnik pomimo wysyłanych upomnień odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 5. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Czytelni Czasopism. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 roku.
4. Traci moc Regulamin Czytelni Czasopism z dnia 01.08.2011 roku.

Indeks czasopism udostępnianych w Czytelni Czasopism znajdziesz tutaj

Regulamin Galerii Antresola

1. Galeria dostępna jest dla twórców różnych środowisk artystycznych Tarnowskich Gór oraz artystów z całej Polski i innych krajów.

2. W Galerii organizowane są wystawy indywidualne, zbiorowe, konkursowe, poplenerowe oraz inne formy przedstawień artystycznych.

3. Dopuszcza się ekspozycje malarskie, graficzne, rysunkowe, fotograficzne, rzeźbiarskie i inne formy przestrzenne.

4. Prace przekazywane na wystawę przez twórców winny być oprawione zgodnie z zasadami ekspozycji, z wymogami dla danej techniki artystycznej oraz dostosowane do możliwości technicznych eksponowania ich w Galerii.

5. O terminie dostarczenia prac i materiałów przez twórców decydują Ewa Rakowska, Ewa Kocyga -Wach.

6. Wystawiający twórcy zobowiązani są do montażu ekspozycji zgodnie z własną wizją oraz możliwościami Galerii najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia ekspozycji.

7. Każdy z twórców zobowiązany jest do odbioru eksponowanych prac w terminie 2 dni od dnia zakończenia wystawy. Biblioteka nie odpowiada za ich przechowywanie po upływie ww. terminu.

8. Prezentacja wystaw w Galerii Antresola jest bezpłatna.

9. Twórcy we własnym zakresie przygotowują wernisaż wystawy, Biblioteka zapewnia jedynie prosty poczęstunek (kawa, herbata).

10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo, legalność wystawionych przedmiotów oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez twórców.

11. Galeria nie ubezpiecza prac na czas trwania wystawy i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające ze zdarzeń losowych.

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 roku.

Wniosek o udostępnienie Galerii Antresola do pobrania>>>

REGULAMIN FILII

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2018 z dnia 16.07.2018 r.

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien:
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
b) zapoznać się z Regulaminem;
c) wypełnić zobowiązanie (ze wszystkimi danymi znajdującymi się na karcie zobowiązania)
i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
3. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i dopełnić formalności jak w ust. 2 lit. b i c.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie dowodu osobistego, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w zobowiązaniu.
6. Przy zapisie bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
7. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu w tym tzw. e-papierosów oraz spożywania alkoholu (czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani).
§ 2. KAUCJE
1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu tarnogórskiego;
b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.
Kaucja za wypożyczoną książkę wynosi nie mniej niż równowartość książki.
2. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania przez czytelnika korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacana do kasy głównej zwiększając przychody własne Biblioteki.
§ 3. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
1. Każdy czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek telefonicznie, czytelnik zobowiązany jest przyjść do Biblioteki i przedłużyć termin osobiście.
2. Jednorazowo można wypożyczyć książki na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
3. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Bibliotekarz może skrócić ustalony termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np.: książki objęte wykazami lektur szkolnych).
5. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych placówek należących do własnej sieci znajduje się poszukiwana przez niego książka.
7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
8. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu OPAC, wydawnictw informacyjnych, itp.
§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki wynosi aktualną wartość rynkową książki.
3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
4. Czytelnik może za zgodą Kierownika Filii, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w § 3 ust. 2 Biblioteka wysyła upomnienia:
I upomnienie – czytelnik pokrywa koszty wysyłki upomnienia – 5,00 zł
II upomnienie – kara za przetrzymanie – 10,00 zł
III upomnienie – kara za przetrzymanie – 15,00 zł
2. Od książek wypożyczonych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Przy trzecim upomnieniu następuje blokada konta w całej Bibliotece. Po zwrocie książki, uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania
z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Filii. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 roku.
4. Traci moc Regulamin Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 01.09.2009 roku.

REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ W OKRESIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2022 z dnia 14.04.2022 r.

REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. BOLESŁAWA LUBOSZA
W TARNOWSKICH GÓRACH W OKRESIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach. Siedziba Biblioteki:
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 5.
2. Przez imprezę rozumie się różnego rodzaju spotkania, wykłady, wystawy, wernisaże, koncerty,
kiermasze, zajęcia na wolnym powietrzu oraz inne formy aktywności kulturalno-edukacyjnej
organizowane i/lub współorganizowane przez Bibliotekę Centralną lub filie biblioteczne.
3. Na imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego obowiązują wytyczne
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz aktualne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.
4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad osobami niepełnoletnimi, w trakcie imprezy,
ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych: nauczyciele,
wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

§ 2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie zaś inne
formy zgłoszeń możliwe są po uprzednim porozumieniu z Biblioteką.
2. W przypadku, gdy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników
decyduje kolejność zgłoszeń. Biblioteka zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych
kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE

1. Wydarzenia mogą odbywać się tylko przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych
zgodnych z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
 napojów alkoholowych;
 środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających;
 materiałów pirotechnicznych;
 materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
3. Biblioteka może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

2

 znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie
działających;
 posiadającym niebezpieczne przedmioty, materiały pirotechniczne, materiały pożarowo
niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne
podobnie działające;
 zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
4. Osoby uczestniczące w imprezie biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia
fizycznego i emocjonalnego.
5. Odpowiedzialność za zachowanie, stan zdrowia oraz za ewentualne nieszczęśliwe wypadki
osób niepełnoletnich, biorących udział w imprezie, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni,
a w przypadku grup zorganizowanych: nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni
opiekunowie grupy.

§ 4. ZASADY ORGANIZACJI WIDOWNI

1. Liczba uczestników w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę jest
określona na podstawie aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§ 5. ZMIANY TERMINU IMPREZY

1. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprezy oraz do
zmiany terminu imprezy.
2. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej
liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
3. Informacja dotycząca odwołania imprezy umieszczana jest na stronie internetowej i Facebooku
Biblioteki – również na tych stronach Biblioteka informuje o wyznaczeniu kolejnego terminu
imprezy.
§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA
1. Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych
uczestników innym osobom lub instytucjom.
2. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Biblioteka zastrzega sobie prawo przetwarzania
danych osobowych uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych, jeżeli uczestnik nie
dokonuje zgłoszenia udziału w wydarzeniu samodzielnie, takich jak: imię i nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, dążąc do ochrony
żywotnych interesów uczestnika i innych uczestników wydarzeń, tj. w celu umożliwienia
przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego oraz poinformowania uczestnika
o zagrożeniu epidemicznym. Dane te mogą być również przekazywane do właściwych służb
sanitarnych i epidemiologicznych celem realizacji przewidzianych przez prawo obowiązków
tych służb związanych ze zwalczaniem epidemii.
3. Biblioteka informuje na plakatach o czynnościach, jakie będą realizowane podczas wydarzenia,
a w szczególności o realizacji dokumentacji filmowo-fotograficznej celem promocji wydarzenia
w środkach masowego przekazu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3

4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie
swojego wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i
czasowych,
w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach
internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu
zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach
Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe
fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o
działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest
dozwolone. Biblioteka zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany
przez nią
w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie
przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
5. Udział w imprezie oznacza, że uczestnik jest świadomy i czuje się poinformowany, poprzez
zamieszczone informacje na plakacie imprezy, iż może widnieć na relacji fotograficznej,
filmowej, która będzie przedmiotem publikacji zgodnie z ust. 3 niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku wniesienia pisemnego sprzeciwu do Administratora Danych Osobowych
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach (załącznik do
Polityki Ochrony Danych Osobowych) przez uczestnika imprezy w zakresie publikacji jego
wizerunku, Biblioteka dokona anonimizacji materiału zdjęciowego lub filmowego w tym
zakresie.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Zabrania się uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz
rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Biblioteki i prowadzącego spotkanie.
2. Nieuprawnione rozpowszechnianie obrazu lub dźwięku oraz przetwarzanie danych osobowych
w postaci wizerunku uczestników imprez skutkować może odpowiedzialnością prawną.
3. Biblioteka oświadcza, że treści przekazane w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie
kulturalno-edukacyjny. Biblioteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe
u uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników
informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich
przeznaczeniem.
4. Wszelkie nieprawidłowości związane nieprzestrzeganiem aktualnych obostrzeń należy
niezwłocznie zgłaszać pracownikom Biblioteki.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.04.2022 roku.
6. Traci moc Regulamin organizacji imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława
Lubosza w Tarnowskich Górach w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2 z dnia 30.07.2021
roku.

REGULAMIN ORGANIZACJI KONKURSÓW I WARSZTATÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2021 z dnia 26.07.2021 r.

REGULAMIN ORGANIZACJI KONKURSÓW I WARSZTATÓW
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. BOLESŁAWA LUBOSZA
W TARNOWSKICH GÓRACH W OKRESIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w konkursach i warsztatach organizowanych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach. Siedziba Biblioteki: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 5.
2. Przez konkursy i warsztaty rozumie się różnego rodzaju przedsięwzięcia organizowane i/lub współorganizowane przez Bibliotekę Centralną lub filie biblioteczne.
3. Udział w konkursach lub warsztatach oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad osobami niepełnoletnimi, w trakcie konkursów lub warsztatów, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych: nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

§ 2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o konkursie lub warsztatach zaś inne formy zgłoszeń możliwe są po uprzednim porozumieniu z Biblioteką.
2. Każdy organizowany przez Bibliotekę konkurs będzie posiadał odrębny regulamin wraz z kartą zgłoszenia. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia będzie każdorazowo zamieszczany na stronie internetowej Biblioteki.
3. W przypadku gdy liczba uczestników warsztatów jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Biblioteka zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w warsztatach.

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSACH I WARSZTATACH

1. Udział w konkursach i warsztatach jest dopuszczalny pod warunkiem:
 samodzielnego zaopatrzenia się i używania podczas konkursu lub warsztatów maseczki zakrywającej usta i nos, a jej brak spowoduje niemożność uczestnictwa w konkursie
lub warsztatach;
 obowiązkowej dezynfekcji dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu;
 zachowania bezpiecznych odległości i utrzymania odpowiedniego dystansu społecznego pomiędzy uczestnikami;
 braku objawów choroby, takich jak: podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, utrata powonienia i smaku etc.
2. Uczestnik konkursu lub warsztatów zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu), że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
W przypadku dzieci i młodzieży do 18 roku życia wypełnia je rodzic lub opiekun prawny.
3. Brak wyżej wskazanego oświadczenia jest jednoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa
w konkursach i warsztatach organizowanych przez Bibliotekę.
4. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania danych kontaktowych na przygotowanym przez Bibliotekę formularzu na wypadek wykrycia, że w konkursie lub warsztatach brała udział osoba zakażona (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu). Dane te będą przekazane służbom sanitarnym w celu dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia zakażenia. Po 14 dniach nastąpi ich komisyjne zniszczenie.
5. Zabrania się wnoszenia na teren Biblioteki i posiadania:
 napojów alkoholowych;
 środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających;
 materiałów pirotechnicznych;
 materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
6. Biblioteka może odmówić wstępu na konkurs lub warsztaty oraz przebywania na nich osobom:
 znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających;
 posiadającym niebezpieczne przedmioty, materiały pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;
 zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku.
7. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania wobec instruktora prowadzącego warsztaty oraz innych uczestników.
8. Odpowiedzialność za zachowanie, stan zdrowia oraz za ewentualne nieszczęśliwe wypadki osób niepełnoletnich, biorących udział w konkursach lub warsztatach, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych: nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

§ 4. ZMIANY TERMINU

1. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramach konkursów
i warsztatów oraz do zmian terminów konkursów i warsztatów.
2. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub warsztatów w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu
o odwołaniu.
3. Informacja dotycząca odwołania konkursu lub warsztatów umieszczana jest na stronie internetowej i Facebooku Biblioteki – również na tych stronach Biblioteka informuje
o wyznaczeniu kolejnego terminu konkursu lub warsztatów.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA

1. Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię
i nazwisko, telefon oraz adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez Bibliotekę w celach promocyjnych, statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2. W przypadku konkursu lub warsztatów, osoby uczestniczące podpisują zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wyrażają zgodę na utrwalenie wizerunku oraz podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną – zgodnie z obowiązującymi wzorami Polityki Ochrony Danych Osobowych (załącznik nr 1 i 3 do niniejszego Regulaminu).
3. W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka
i jego wizerunku musi podpisać rodzic lub opiekun prawny – zgodnie ze wzorem Polityki Ochrony Danych Osobowych (załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu).
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w konkursie lub warsztatach. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie lub warsztatach.
5. Nie wyrażenie zgody uczestnika na utrwalenie wizerunku nie będzie powodować braku możliwości wzięcia udziału w konkursie lub warsztatach.
6. W przypadku wniesienia pisemnego sprzeciwu do Administratora Danych Osobowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza (załącznik do Polityki Ochrony Danych Osobowych) przez uczestnika konkursu lub warsztatów w zakresie publikacji jego wizerunku, Biblioteka dokona anonimizacji materiału zdjęciowego lub filmowego w tym zakresie.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Zabrania się uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania konkursu lub warsztatów.
2. Nieuprawnione rozpowszechnianie obrazu lub dźwięku oraz przetwarzanie danych osobowych
w postaci wizerunku uczestników konkursu lub warsztatów skutkować może odpowiedzialnością prawną.
3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utrwalenie wizerunku uczestnika i opublikowanie
w jakiejkolwiek formie przez:
 pozostałych uczestników konkursu lub warsztatów;
 rodziców uczestnika konkursu lub warsztatów;
 opiekuna prawnego uczestnika konkursu lub warsztatów.
4. Biblioteka oświadcza, że treści przekazane w trakcie konkursów lub warsztatów mają charakter wyłącznie kulturalno-edukacyjny. Biblioteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie konkursów lub warsztatów, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.08.2021 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji konkursów i warsztatów
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach
w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r., nr 119, s. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna
im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny: 32/285-41-60 wew. 22 Kontakt e-mail: iod@biblioteka.tgory.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu, warsztatów, promocji na podstawie wyrażonej osobiście zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat i po tym okresie zostaną usunięte za protokołem.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia
w konkursie lub warsztatach. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości udziału
w konkursie lub warsztatach.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania i wydawania zautomatyzowanych decyzji.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych w załączniku poniżej

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH I INTERNETU

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2018 z dnia 16.07.2018 r.

1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych i Internetu powinno służyć przede wszystkim celom informacyjnym, naukowym i edukacyjnym. Korzystanie w/w celach traktowane jest priorytetowo.
2. Do korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu uprawnia czytelny dokument tożsamości ze zdjęciem. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość.
3. Bibliotekarz jest zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez udostępnienie czytelnikowi Klauzuli Informacyjnej lub przedstawienie ustnej informacji w tym zakresie.
4. Ze stanowisk komputerowych i Internetu mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia
w godzinach pracy Biblioteki.
5. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy.
6. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia stanowiska komputerowego oczekującej osobie. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze, czas może zostać wydłużony.
7. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego.
8. W czasie sesji wyszukiwawczej użytkownicy mogą dokonywać wydruków komputerowych z baz danych będących własnością Biblioteki oraz innych zasobów informacyjnych dostępnych publicznie za pośrednictwem Internetu. Skalkulowana cena wydruku jednej strony tekstu wynosi – 0,45 zł, jednej strony grafiki – 1,40 zł.
9. Użytkownikowi zabrania się:
a) przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe;
b) wykorzystywania komputera do czynności niezgodnych z prawem;
c) podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera;
d) instalowania (uruchamiania) na komputerze Biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika;
e) wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych na komputerze Biblioteki;
f) zakładania własnych katalogów na dyskach;
g) łamania zabezpieczeń systemu;
h) samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych;
i) wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, w tym napojów.
10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.
11. Bibliotekarz ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez użytkownika prac
i natychmiastowego przerwania sesji w przypadku nie przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu lub jeżeli uzna, że wykonywane są inne czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
12. Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera powinien zapisać wyszukane, pobrane
i utworzone dane na własnych nośnikach. Informacje niezapisane, bądź zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane w chwili wyłączenia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych. Po zakończeniu pracy
z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za zapisane w komputerach prywatne dane, pliki oraz pozostawione nośniki zewnętrzne.
14. Istnieje możliwość wykorzystania przez użytkownika Biblioteki własnego urządzenia komputerowego.
15. Bibliotekarz może odmówić korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu osobom, które niskim poziomem higieny odbiegają od ogólnie przyjętych norm.
16. Korzystanie ze stanowisk komputerowych i Internetu jest równoznaczne ze znajomością
i akceptacją zasad niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia użytkownika od odpowiedzialności.
17. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i wyprosić z Biblioteki osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, używające słów uważanych powszechnie za obraźliwe, zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi wobec pracowników i pozostałych użytkowników korzystających ze stanowisk komputerowych
i Internetu, a także czytelników Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.
18. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych przypadkach (tj. kradzież, akty wandalizmu etc.) na stałe, pozbawiony prawa korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu. Decyzje
w tej sprawie podejmuje Kierownik Działu/Filii. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
19. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży
w kompetencji Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach.
20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 roku.
21. Traci moc Regulamin Korzystania z Internetu Filie z dnia 01.03.2010 roku.
22. Traci moc Regulamin Czytelni Internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach z dnia 04.11.2016 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu

Kalkulacja wydruku 1 strony A4

1. Toner – 0,17 zł (5% pokrycia strony tonerem).
2. Papier – 0,03 zł.
3. Koszt zużycia energii elektrycznej – 0,001 zł.
4. Wydruk tekstu to pokrycie od 5% – 15%.
5. Wydruk grafiki to pokrycie od 70% – 100%.
6. Koszt zużycia tonera do wydruku 1 strony po uśrednieniu to:
a) tekst – 2,5 x 0,17 = 0,43 zł;
b) grafika – 8 x 0,17 = 1,36 zł.
7. Cena wydruku po zaokrągleniu (koszt zużycia tonera + cena arkusza papieru + zużycie energii elektrycznej):
a) tekst 1 strona A4 wydruku – 0,45 zł;
b) grafika 1 strona A4 wydruku – 1,40 zł.